Bronienié przed bezrobòcym i rozwijã

Jak jô czëjã ò tim, że je nót cos zrobic i zatrzëmac aùtomatizacjã, bò przez to lëdze robòtã tracą, to jô so mëszlã – szkòda, że më tegò rëchli ni mielë zrobioné!

Ùczałi lëdze dërch pleszczą ò tim, że są warczi, jaczé mògą zniknąc, bò je aùtomatizacjô. Terôzka w restaùracjach Të mòżesz na dotikòwim ekranie jestkù òbsztelowac, a co z lëdzama, co tam robią? Niedługò jich nie mdze nót…

A chcemë so wëòbrazëc jak bë to bëło czejbë taczé mëszlenié sto lat nazôd miec. Kómbajnë mdą zabiérałë paróbkóm robòtã, temù chcemë jima dac zagwësnienié robòtë i mùszebnotã ùżiwaniô 50 kòsów na jeden kómbajn na kòżdi gòspòdarce. Czejbë më tak mëslëlë, tej më bë ni mielë pralków, a bótë bë kòształë miesãczné mito i tëli czasu bë mùszôł żdac jaż mdą ùszëté. Ale robòtã bë kòżdi miôł.

Mëszlôł/-ała Të czedës jak to je, że terô je w miarã wiele robòtë (jak to przërównac do tegò kùli lëdzy je nót w gbùrzenim i tëch pôrã rzemiãsłach, jaczé stalata nazôd bëłë)? Tak je Sherlockù, bò pòwstałë nowé robòtë! To, że jô miast krowów na łące pilowac abò żôgą mòja-twòja déle krojëc, piszã artikle, to je prawie efekt ti bezdëszny pòliticzi aùtomatizacje i nikwieniô placów robòtë. Jeżlë równak chtos mô seńtimeńt do kùpianiô hambùrgrów òd żëwégò człowieka, to jô wiém, co mòże zrobic, cobë dali bëła mòżlëwòta taczégò sztelowaniô.

Jesz wikszą minimalną płacã dac! Robòtodôwôcz jak mdze widzôł, że za robòtnika mùszi płacëc wicy jak mù sã lónëje, to mdze to robił dlô deje, bò òn zrozmieje, że tańszô maszina je dobrô dlô biédnëch, a òn, wiôldżi pón, mdze brôł robòtnika, przez jaczégò bilans mdze ùjemny.

Jesz wicy skłôdków na ZUS dawac! Chcemë pòkazac, że człowiek je lepszi jak maszina, bò miast rôz na jaczis czas bëc ùprôwióny, co miesąc mùszi miec płaconé na swòjã emeriturã, chtërny i tak òn nie ùzdrzi.

Mòże Të dali môsz strach, że nié kòżdi robòtã naléze i co to mdze jak kòmpùtrë naju zastąpią. Jistny strach mielë lëdze, co żëlë w drzewianëch kôtach, seklë zbòżé kòsama i jak na cos chòrzëlë, tej jak arbatë z ògrodu nie pòmògłë, to òni ùmiérelë. Òni téż mielë strach rozwiju. Chcesz Të sã z nima mieniac?

(Wicy tekstów òd Adama Hébla téż na blogù Szczerô subiektiwizna je lepszô jak fałszëwô òbiektiwizna)

Facebookòvë Kòmanjtérë

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − 1 =